Water Life

Sistemi i fi ltrimit të ujit Reverse Osmosis
Pas një pune të gjatë Ar-Ge (Hulumtim dhe Zhvillim) me 800 punëtor dhe 80 zyre tona ka hyrë në përdorim të qytetarëve prodhimi ynë WATERLIFE, i cli në vehte përmbanë produktin e teknologjisë
së Bazës Hapsinore Amerikane Reverse Osmosis si produkti më i përsosur për pastrimin (fi ltrimin) e ujit të pijshëm. Edhe pse
me një të kaluar vetëm pesë vjeqare, kemi arritur që njeriut ti mundësojmë, që njërin nga elementet kryesore të jetesës-ujin për
pije gradualisht ta pastrojmë (fi ltrojmë) dhe ate ta bëjmë plotësisht të pastërt për pije. Uji si burim më i pasur I trojeve tona, me anë të produktit WATERLIFE, i cili prodhohet për përdorim në amvisëri dhe për përdorim në objekte publike, arrin shkallën më të lartë të kualitetit të ujit të pijshëm. Që nga viti 2007 kur ka fi lluar prodhimi i produktit WATERLIFE në fabrikën që ndodhet ne Ymranije, të gjitha produktet e prodhuara para plasimanit në treg kalojnë një kontrol shumë detal dhe rigoroz të kualitetit. Kualiteti dhe pastërtia e ujit të pijshëm që arrihet përmes produktit Waterlife, është dokumentuar edhe në raportet e agjencive
të specializuara për këtë lëmi sikurse që janë:
Drejtoria e Laboratorit Publik Shëndetsor në Komunën e Kocaelit, TUBITAK MAM, Universiteti i Stanbollit – Fakulteti i Mjeksisë,
Drejtoria e Higjienës – Refi k Saydam etj.
WATERLIFE është produkt shumë i besueshëm, me një rrjetë ekspertësh
të përbërë nga profesionist të cilët janë të gatshëm në çdo moment t’ju ofrojnë sherbimet e tyre, si gjatë motimit të aparatit
ashtu edhe gjatë servisimit. Nevojat, kërkesat dhe pritjet e
konsumatorëve gjithnjë janë shumë të rëndësishme dhe prioritet për ne.
Mënyra më e mirë dhe më e shëndetshme për ti plotësuar nevojat për uj të pijshëm është prodhimi i ujit me një sistem profesional dhe
kosumimi i tij i freskët.
WATERLFE prodhon uj të qiltër, të butë, pa erë dhe shije të keqe, me strukturë të balancuar të mineraleve, pa gëlqere, pa erë të klorit, të pastruar nga mikrobet dhe shumë ekonomik, pra me lehtësi prodhon uj ideal për pirje.

Teknologjia REVERSE OSMOSIS
Sistemi i fi lltrimit të ujit WATERLIFE, ujin e pijshëm e pastron duke e përdorur edhe teknologjinë me të përhapur të ditëve tona Reverse Osmosis. Teknologjia Reverse Osmosis për herë të parë
është përdorur nga ana e NASA-s (Baza Hapsinore Amerikane) për perfi timin e ujit të pijshem nga ujrat e zeza në kapsulat e gjithësisë.
Duke i falënderuar teknologjisë WATERLIFE në çdo moment kemi në dispozicion uj të freskët dhe të besueshëm. E gjithë kjo arrihet pa ndonjë nevojë të posaqme për mirëmbajtje. Teknolgjinë e prodhimit të ujit të pijshëm të shëndetshëm permes sistemit WATERLIFE Reverse
Osmosis e vërtetojnë edhe çertifi katat e ndara nga Zyra Ministrore për Shërbime Shëndetsore dhe Sociale, Drejtoria per Shëndetësi dhe Higjienë dhe nga Laboratori për Analizë të Ambientit dhe
Ushqimit në kuadër të Universitetit EGE.
WATERLIFE Reverse Osmosis sistemi i fi ltrimit të ujit, që nga viti 2006 të gjitha llojet e testeve dhe punimet Ar-GE (hulumtim dhe zhvillim), i ka zhvilluar nën mbikqyrjen e inxhinierëve të
spikatur të cilët vazhdimisht janë duke punuar në përsosmërinë e aparateve me qëllim që konsumatorëve t’iu ofrojnë uj sa më të
shëndetshëm.

Çmim i Rëndësishëm I Universitetit Fatih për WATERLIFE
Në Kongresin e VI-të Çeshtjeve ne Mjedisore (ÇESKO 2011) të organizuar nga Universiteti Fatih, të mbajtur ndërmjet 5 e 6 Maj 2011, WATERLIFE Reverse Osmosis sistemi i fi ltrimit të ujit të pijshëm është zgjedhur si Markë Ambientaliste. Personeli i WATERLIFE, si një mrekulli e teknologjisë moderne, ka arritur që të krijoj një
rrjetë të shitjes dhe të servisimit, si në vend ashtu edhe jashtë sajë permes përfaqsuesve të vet, me një ekip profesionistësh të cilët me punë dhe trajnime të vazhdueshme kanë arritur nivel të lartë
të shërbimeve ndaj konsumatorëve.
Qëllimi ynë: Ofrimi i ujit të pijshëm për qytetarët nga krojet e veta në mënyrë të sigurt dhe të shëndetshëm.

[lart]